Home > Samenwerkingen > Octogram
ICT en Informatiebeleid voor het optimaal laten functioneren en integreren van de decentralisaties in het Sociaal domein

Contact

richard lekkerkerk

d

06-55.172.931

r.lekkerkerk@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

ICT en Informatiebeleid voor het optimaal laten functioneren en integreren van de decentralisaties in het Sociaal domein

Informatiebeleid is essentieel voor het laten welslagen van de decentralisaties en de daarmee gepaard gaande transformatie bij de gemeenten. Immers alles draait om centrale sturing van de regisseur over het gezin. Regie en efficiency in de uitvoering wordt bereikt door er voor te zorgen dat de informatie snel inzichtelijk en beschikbaar is. Dit vereist o.a. een slimme ICT-architectuur, breed gedragen standaarden om informatie uit te wisselen, en een integratie met het bestaande gemeentelijke informatiebeleid.

Specifiek zullen in het nieuwe informatiebeleidsplan de volgende vragen beantwoord moeten worden:

1)   Het 1-gezin 1-plan vereist dat informatiesystemen gekoppeld worden (koude of warme koppeling) waarbij de volgende gegevens tenminste bijeengebracht worden:
 • Persoonsgegevens van het betrokken persoon / gezin (BSN-nummer)
 • Contactgegevens van de regisseur
 • Afgesproken activiteiten, met per activiteit:
  • aard en omschrijving van de activiteit (dienst, product)
  • begin en einddatum
  • uitvoerende organisatie, gegevens van uitvoerder / contactpersoon (instantie of zorgaanbieder)
  • is de activiteit afgerond?
  • eventueel toelichtende opmerkingen over de activiteit of de voortgang
2) De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vereist dat persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt (art. 6) en alleen voor duidelijk omschreven doelen worden gebruikt (art. 7). Voordat de informatievoorziening kan worden ingericht, is het noodzakelijk enkele vragen zorgvuldig af te wegen:
 • Welke gegevens worden in welke situaties tussen welke professionals uitgewisseld?
 • Wat is het doel van die uitwisseling?
 • Waarom is de uitwisseling noodzakelijk? Zijn er geen minder ingrijpende alternatieven?
 • Hoe worden de grondrechten van betrokkenen (burgers en professionals) geborgd?
 • Wat zijn de rechten (en eventueel plichten) van de betrokken burgers hierin?
Ook andere wetten raken aan de essentie van de uitwisseling van persoonsgegevens in samenwerkingsverbanden: de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Politiegegevens (Wpg) en de Wet GBA. Een informatie dilemma treedt op bij het verzamelen van informatie om te bepalen of een gezin een multi-probleemgezin is. Klik hier voor meer info over informatiebeveiliging

3) De decentralisaties hebben tot doel om vroegtijdig probleemgevallen te signaleren. Deze doelstelling vereist specifieke gegevens:
 • Identificatie van de betreffende persoon, gezin
 • Contactgegevens van de melder
 • Relatie tussen melder en betrokken persoon / gezin
 • De situatie die aanleiding gaf tot de melding
 • De inhoud van de signalering
4) Het concept Antwoord (optimale dienstverlening) en de gewenste “Grip op de gemeentelijke bedrijfsvoering” heeft geleid tot de invoering van zaakgericht werken. De decentralisaties betekenen dat de informatiesystemen van partners mogelijk onder beheer van de gemeente komen.
 • Hoe worden de decentralisaties geïntegreerd in het zaakgericht werken ?
 • Wat betekent dit voor de productencatalogus (ZTC, DSP)?
 • Hoe wordt de dienstverlening in het KCC vormgegeven?
 • Is de "nieuwe "informatie van de jeugdzorg en de WMO 2.0 beschikbaar in het KCC?
Bovenstaande zijn enkele vragen, waarop in samenspraak met de beleidsambtenaren van sociale zaken antwoord op gegeven moet worden. Native Consulting begeleidt organisaties bij het opstellen van het informatiebeleidsplan waarbij de implementatie van de decentralisaties een belangrijk onderdeel vormen.