Home > Samenwerkingen > Octogram
Rekenkameronderzoek ICT en Samenwerking

Contact

Rekenkameronderzoek ICT en Samenwerking

Door de toename van samenwerkingen, met name op gebieden zoals ICT, wordt voor de organisatie en de politiek de grip op uitvoering en kosten moeilijker. Is de samenwerking wel effectief? Bereiken we wel de gewenste verbeteringen op onze K's: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kansen voor medewerkers en Kosten? Native Consulting helpt gemeenten hierbij door het uitvoeren van onderzoeken naar de behaalde resultaten en het toetsen daarvan aan de vooraf gestelde doelen of business case.

Een Rekenkameronderzoek heeft een belangrijk ex-post en ex-ante element: het onderzoek blikt terug op de huidige samenwerking, teneinde aanbevelingen te kunnen doen voor de toekomst. Wat waren de oorspronkelijke uitgangssituaties van de samenwerkingspartners, waar staat iedereen nu en waar wil de samenwerking op termijn staan?

De aanleiding van het onderzoek vraagt over het algemeen om een transparant en open onderzoeksproces. Een goed onderzoeksproces komt alle partijen ten goede. Het proces ziet in hoofdlijnen er als volgt uit

  • Stap 1: Vaststellen onderzoeksvraag en normenkader
  • Stap 2: Operationele voorbereiding
  • Stap 3: Feitelijk onderzoek zoals beschreven in de aanpak
  • Stap 4: Rapportage en aanbevelingen
  • Stap 5: eindpresentatie en toelichting aan sleutelfiguren
  • Specifiek voor ICT samenwerkingsverbanden of ICT-outsourcingstrajecten hanteert Native Consulting een drietal denkkaders die ten grondslag liggen aan het ontwikkelde normenkader voor het onderzoek: ‘de balans tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau’, het ‘9-vlaksmodel’ en ‘ITIL’.