Archetype model: een integrale visie voor gemeentelijke organisaties

integrale visie

Maatschappelijke veranderingen (zoals o.a. de omgevingswet, digitale transformatie, opgaven sociaal domein) maakt het voor veel gemeenten van belang om opnieuw te kijken naar de integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict. Het archetype model wordt door veel gemeenten gebruikt om deze integrale visie op te stellen en om de kaders voor de veranderopgave te bepalen: De Archetype poster kunt u hier downloaden

Integraal denken: coherente keuzes op 7 bedrijfskundige gebieden

Het archetype model biedt een aantal scherpe keuzes voor een integrale visie (klik hier voor uitleg). En per domein zullen er accentverschillen aangebracht moeten worden omdat dienstverlening binnen het sociaal domein nou eenmaal anders werkt dan binnen publiekszaken. Het model houdt hier rekening mee door ook de valkuilen per archetype te benoemen.

Wanneer een keuze gemaakt is voor een archetype, zijn de consequenties van deze keuze onderverdeeld in 7 bedrijfskundige aspectgebieden waarmee de veranderopgave bepaald kan worden:

 1. Primaire en secundaire dienstverleningsprocessen (ook klantsturing)
 2. Organisatiestructuur
 3. Benodigde houding, gedrag, competenties en kunde van medewerkers
 4. Managementstijl en managementsturing
 5. Benodigde informatievoorziening en ICT
 6. Cultuur, draagvlak en verandering
 7. Financiële sturing en investeringen

Deze 7 bedrijfskundige gebieden beschrijven de totale bedrijfsvoering van de organisatie in samenhang. Per bedrijfskundig aspecgebied zijn er richtinggevende principes benoemd, waarover men met elkaar in discussie kunt om ze te doorleven en om ze te nuanceren.

Het proces om te komen tot een integrale visie

MT's, directies en college's van gemeenten en samenwerkingsverbanden realiseren zich dat het verkennen van nieuwe dienstverleningsmodellen en integrale visies alleen goed mogelijk is wanneer deze worden doorleefd en er scherp wordt gekozen voor een bepaalde ontwikkelrichting. Deze scherpe keuze zal men tijdens een aantal managementdagen c.q. inspiratiesessies moeten bespreken. Het proces om te komen tot een gedegen gemeentelijke visie en veranderopgave bestaat uit 7 stappen:

 1. Bepaling integrale visie voor de huidige en gewenste situatie met behulp van het archetype model (eventueel met archetype scan).
 2. Bepaling van de veranderopgave (van IST naar SOLL) voor de 7 bedrijfskundige gebieden middels discussie en management sessies.
 3. Balans zoeken, nuanceren en doorleven van de keuzes.
 4. Concretisering van de keuzes door deze expliciet te maken (m.b.v. gemeentelijke product-processen-kaart).
 5. Er wordt één integrale transitieplan opgesteld waarin projecten als opdracht worden beschreven.
 6. De governance en veranderaanpak voor het transitieplan wordt bepaald.
 7. De verandering wordt geïmplementeerd door het transitieplan uit te voeren (programma management)

Integrale visie archetype gemeente