Routekaart ICT & Sourcing

30 juni 2022

Routekaart ICT & Sourcing
Een toekomstbestendige ICT omgeving, hoe kom je daar?
Maatschappelijke-, technologische-, wettelijke- en organisatorische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Komende jaren neemt de snelheid en complexiteit van deze ontwikkelingen alleen maar verder toe. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de ICT voorziening en daarmee op de keuze voor het type sourcing.
Wat is de impact? 

Door de ontwikkelingen zullen gemeenten de komende jaren steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden van de cloud. Cloud zorgt ervoor dat er steeds minder opslag- en beheercapaciteit op locatie noodzakelijk is. Hierdoor wordt er minder gebruik gemaakt van hardware, platformen, werkplekken en software. De verwachting is dat vanaf 2025 alle noodzakelijke IT componenten via een cloud oplossing beschikbaar zijn (as a service) inclusief de kritische bedrijfsapplicaties van de domeinen bestuur, sociaal, ruimte, publiek, ondersteuning, openbare orde en veiligheid.

Toenemende complexiteit van de ICT-infrastructuur als gevolg van technologische ontwikkelingen, koppelingen tussen applicaties onderling en met (landelijke) voorzieningen zorgen voor een toenemende druk op de beheerorganisatie in capaciteit en kennis. De eisen die gesteld worden aan de informatiebeveiliging worden steeds strenger en dat betekent een toenemende druk op het fysiek en digitaal veilig inrichten van data. Veiligheid, complexiteit en schaalbaarheid kosten gemeenten nu al veel geld. En die kosten nemen toe naarmate de veiligheidseisen, de complexiteit en de noodzaak om af te kunnen schalen toeneemt.

Alle trends en ontwikkelingen laten een dergelijke toename zien, met andere woorden: een eigen infrastructuur is nu weliswaar goedkoper en mogelijk over een aantal jaar nog wel veilig, beheer- en beheersbaar, maar op termijn haast onbetaalbaar. De kosten die een gemeente dan moet maken voor een eigen infrastructuur staan niet meer in verhouding met de kosten voor SaaS of IaaS en de kwaliteit die er voor geleverd wordt. Daarom moet je goed nadenken over je ICT-voorziening!
 

Hoe nu verder?

Maar welke sourcing opties zijn mogelijk? En vooral, welke opties zijn reëel, haalbaar, toekomstbestendig en betaalbaar voor de gemeente? Als gekeken wordt naar de verschillende opties zijn er vrijwel altijd vijf mogelijke opties om te overwegen:

  1. ICT-infrastructuur in eigen bezit en beheer houden;
  2. ICT-infrastructuur verplaatsen naar een commercieel datacenter en zelf blijven beheren;
  3. ICT-infrastructuur en beheer onderbrengen bij een commerciële partij;
  4. Deelnemen aan een Shared Service Centrum voor ICT-infrastructuur en beheer;
  5. Aansluiten bij de ICT-voorziening van een nabij gelegen (gast)gemeente;

Ieder van deze opties heeft gevolgen voor het I&A team en de organisatie. De juiste keuze maken vraagt om een goede analyse en weging van de verschillende factoren die van invloed zijn. De belangrijkste factoren die hierbij een rol spelen zijn:

  • De huidige staat van de ICT-infrastructuur en de computerruimtes;
  • Kennis en kunde van het ICT-team;
  • Borging van de financiering rondom de ICT-infrastructuur, de systeemsoftware en het beheer;
  • Het volgen en doorvoeren van trends en ontwikkelingen (innovaties) – mate van flexibiliteit;
  • De houding van de organisatie en het bestuur ten aanzien van zelf doen versus uitbesteden.
De toekomst van de ICT-voorziening 

De situatie van de gemeente bepaalt de zwaarte en het belang van de verschillende factoren. En daarmee welke afwegingen er gemaakt moeten worden bij het beoordelen van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor de toekomst van de ICT-voorziening: welk van de 5 vormen past het best?

Aanpak

Vanuit onze ervaring met dit vraagstuk bij meerdere gemeenten hebben we een aanpak ontwikkeld. Met deze aanpak ondersteunen we klanten vanaf het onderzoeken van de voor hen mogelijke sourcing opties, via het maken van de keuze voor de beste passende optie tot en met de gerealiseerde overgang naar de nieuwe ICT-omgeving. Deze aanpak hebben we uitgewerkt in de “Routekaart ICT en Sourcing”.

Kortom

Als lokale overheid heeft u te maken met verschillende trends en ontwikkelingen. Door deze maatschappelijke, technologische, wettelijke en organisatorische ontwikkelingen staat u voor een grote uitdaging voor wat betreft uw informatievoorziening en uw ICT-voorziening. Native kan u daarbij ondersteunen. Wij verkennen met u het “speelveld” van uw organisatie. Denk daarbij o.a. aan organisatiecultuur (b.v. leiderschap, en lerend vermogen) en de I&A organisatie maar ook de governance, data & techniek en beveiliging.  Op basis van deze analyse geven wij advies over de inrichting van uw ICT voorziening die het beste past bij uw organisatie en haar doelen.

Wilt u een Native Routekaart ICT & Sourcing in pdf ontvangen? Of eens met ons over dit onderwerp van gedachten wisselen? Heeft u behoefte aan directe ondersteuning? Wilt een verdiepend gesprek? Neem dan contact op met onze adviseur Maarten Derksen. Dit kan via een email naar m.derksen@nativeconsulting.nl of per telefoon via 085-4012987.

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?