Klantcases

Native consulting heeft ruime ervaring met complexe vraagstukken op het snijvlak van informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering. Onderstaande klant cases geven helder aan hoe wij als Native consulting ondersteuning bieden bij deze vraagstukken en hoe wij bijdragen aan de opgaven van lokale overheden door middel van innovatie en advies.

De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) in praktijk: een klantcase van de gemeente ’s-Hertogenbosch

De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) in praktijk: een klantcase van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Voor de aanpak van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) in de gemeente ’s-Hertogenbosch was het de basisvoorwaarde om duidelijk in beeld te krijgen wat deze wet inhoudt.

Inzicht met “Architectuur in Beeld” voor applicatie harmonisatie en Wettelijke ontwikkelingen bij gemeente De Bilt

Inzicht met “Architectuur in Beeld” voor applicatie harmonisatie en Wettelijke ontwikkelingen bij gemeente De Bilt

Native verbindt mens, ICT en maatschappij. Dat is precies het speelveld waar Architectuur in beeld zich afspeelt en waar onze expertise zich bevindt. Wij weten wat werken onder architectuur is, hoe we uw organisatie meenemen en hoe u werken onder architectuur kunt verankeren in de organisatie. Vanuit deze expertise hebben wij “Architectuur in beeld” ontwikkeld waarin we de in gebruik zijnde applicaties, de koppelingen tussen de applicaties onderling en naar buiten voor de organisatie inzichtelijk maken.

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

Datagedreven werken vraagt meer van een organisatie dan een aantal dashboards ontwikkelen. Het vraagt om een organisatiebrede aanpak waarin alle teams een datagedreven cultuur ontwikkelen, waarbij ze data optimaal inzetten om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen en maatschappelijke meerwaarde creeren.

Van goed idee naar een gedragen informatiestrategie; een klantcase van de gemeente Rotterdam

Van goed idee naar een gedragen informatiestrategie; een klantcase van de gemeente Rotterdam

Het opstellen van een Informatiebeleidplan (-visie of -strategie) is vaak een vierjaarlijkse routine die elke gemeente wel eens doorloopt. In de praktijk is het lastig om het plan goed aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de lijnorganisatie en daarmee het beleid niet in de organisatie breed wordt uitgedragen. Maar hoe ontwikkel je nu een breed gedragen informatiebeleidsplan welke zowel ambitieus, beheersbaar en uitvoerbaar is?

Datagedreven werken en het inspireren van directie en management: een klantcase van de gemeente Rucphen

Datagedreven werken en het inspireren van directie en management: een klantcase van de gemeente Rucphen

Een door directie en management gedragen visie op datagedreven werken is een voorwaarde om datagedreven werken succesvol te implementeren. Maar hoe krijg je directie en management geïnspireerd om een visie – zowel uitdagend als passend bij de gemeente - op te stellen?

De routekaart voor Datagedreven werken

De routekaart voor Datagedreven werken

Datagedreven werken het klinkt zo logisch en eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstig. Want wat is dan datagedreven werken, en wanneer doe je het nu wel of nu niet, en hoe zorg je voor support van ICT en directie? 

Agile-aanpak bij het vormen van uw Informatievisie; een klantcase

Agile-aanpak bij het vormen van uw Informatievisie; een klantcase

De Agile-aanpak is ons welbekend bij vraagstukken over de ontwikkeling van producten, waar door middel van iteraties van korte sprints, waarin telkens deelresultaten worden opgeleverd, getoetst en bijgeschaafd, een nieuwe of verbeterde versie van het product ontstaat. Native heeft recent in een samenwerkingsverband de Agile-aanpak waardevol weten in te zetten bij het vormen van een strategische visie op informatievoorziening en ict.

Gegevensmanagement geïmplementeerd bij de gemeente Baarn

Gegevensmanagement geïmplementeerd bij de gemeente Baarn

Het implementeren van gegevensmanagement draagt bij aan het op peil brengen van een kwalitatief hoogwaardige informatiehuishouding van elke organisatie. Dit is een basisvoorwaarde om digitale dienstverlening aan te kunnen bieden aan inwoners, ondernemers en ketenpartners. Ook is dit een noodzakelijke randvoorwaarde om te kunnen starten met datagedreven werken.

Doorontwikkeling datagedreven werken: een klantcase van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Doorontwikkeling datagedreven werken: een klantcase van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datagedreven werken heeft als doel bij aan het optimaal inzetten van je gegevens om je bedrijfsdoelstellingen te halen. Hierbij spelen veel aspecten een rol. Welke bedrijfsdoelstellingen willen we ondersteunen met datagedreven werken? Welke kennis is er al in huis? Voldoen we aan de AVG en houden we voldoende rekening met de ethische aspecten?

Standaardisatie werkprocessen schuldhulpverlening gemeente Amsterdam

Standaardisatie werkprocessen schuldhulpverlening gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt voor de dienstverlening in het sociaal domein gebruik van vele maatschappelijke diensten (MaDi’s). De MaDi’s zijn onder meer verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening.

Nieuwe IT-strategie 2020 gemeente Barneveld

Nieuwe IT-strategie 2020 gemeente Barneveld

De ambtelijke top en het bestuur hadden de vraag of de I&A organisatie klaar was voor de toekomst. Dit mede gelet op alle ontwikkelingen en het niet doorgaan van de ICT-samenwerking met de buren Scherpenzeel en Woudenberg. Voor het begeleiden van het proces om te komen tot een nieuwe IT-strategie 2020 voor de gemeente Barneveld zocht de gemeente steun bij Native Consulting.

Inzichtelijk GEMMA procesarchitectuur gemeente Zutphen

Inzichtelijk GEMMA procesarchitectuur gemeente Zutphen

Gemeente Zutphen wil inzicht hebben in alle gemeentelijke processen, met als doel deze zoveel mogelijk te standaardiseren. Op die manier wil zij voorbereid zijn op een toekomst, waarin zij flexibel en wendbaar kan zijn in de samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten.