Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

Datagedreven werken vraagt meer van een organisatie dan een aantal dashboards ontwikkelen. Het vraagt om een organisatiebrede aanpak waarin alle teams een datagedreven cultuur ontwikkelen, waarbij ze data optimaal inzetten om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen en maatschappelijke meerwaarde creeren.

Hierbij spelen veel aspecten een rol. Hoe draagt datagedreven werken bij aan onze organisatiestrategie? Hoe zorgen we dat het niet nog een extra taak is, maar medewerkers helpt in hun werk? Welk niveau van datawijsheid hebben we en waar willen we naar toe groeien? Voldoen we aan de AVG en houden we voldoende rekening met de ethische aspecten?

Native verbindt mens, ICT en maatschappij. Dat is precies het speelveld waar datagedreven werken zich afspeelt en waar onze expertise zich bevindt. Wij weten wat datagedreven werken is, hoe we uw organisatie meenemen en hoe u datagedreven werken kunt verankeren in de organisatie. Vanuit deze expertise hebben wij een routekaart datagedreven werken ontwikkeld. De routekaart geeft een handvat voor de organisatie, om van een plan naar een gestructureerde en succesvolle implementatie van datagedreven werken te komen. Het gaat niet alleen over techniek, maar ook over aspecten als leiderschap, cultuur, mensen, governance, privacy en ethiek.

De vraag van de gemeente Meierijstad

Wij zijn al enige tijd bezig met datagedreven werken. We zijn nu op zoek naar het strategisch verankeren van datagedreven werken en het doorontwikkelen naar een datagedreven organisatie. Onze vraag aan Native is: “Hoe vertalen wij op strategisch en tactisch niveau de behoefte aan datagedreven werken naar inrichtingskeuzes, ontwerp en implementatie? Hoe pakken we dit gestructureerd aan?”

Onze aanpak

Onze aanpak via de routekaart datagedreven werken sluit hier mooi op aan. Allereerst zijn er inspiratie- en visiesessies gehouden met het college, de directie en leidinggevenden en de strategisch beleidsmedewerkers. Wat is datagedreven werken precies en wat kan het opleveren? En wat is de visie op datagedreven werken van de gemeente Meierijstad? Welke randvoorwaarden zijn er? Vervolgens is er een nulmeting uitgevoerd waarbij de huidige stand van zaken en de gewenste situatie over 5 jaar in kaart gebracht is. Aan de hand van de verkregen informatie is een strategische aanpak opgesteld en afgestemd. Na afstemming van de strategisch aanpak met directie en college is deze doorontwikkeld naar een stappenplan voor de komende 3 jaar. De gehele aanpak is verwerkt in een overzichtelijke A0-poster.

 

 

De presentatie aan het college en directie aan de hand van deze poster leverde veel draagvlak op om datagedreven werken door te ontwikkelen. Inmiddels zijn we bezig met de uitvoering van de routekaart en zijn de eerste resultaten behaald. Zo is er een portaal opgeleverd waarin alle reeds bestaande dashboards en kaarten verzameld zijn en dus vindbaar zijn voor alle medewerkers. Ook is de architectuur geoptimaliseerd voor toekomstige ontwikkelingen. Tot slot is de ontwikkeling van datawijsheid voor de medewerkers en ethisch normenkader gestart.

Gemeente Meierijstad: “Datagedreven werken leeft nu in de organisatie. Collega’s zijn er mee bezig en het is onderwerp van gesprek. Door het volgen van de routekaart is de voortgang en vooruitgang ook goed inzichtelijk en dit motiveert.

Wilt u graag weten hoe u uw organisatie verandert in een datagedreven organisatie? Wij denken en praten graag mee. Neem contact op met Mariëlle Hulsegge via m.hulsegge@nativeconsulting.nl of 085-4012987