Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

30 mei 2024

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

 

In een wereld waarin onze cyberinfrastructuur wordt uitgedaagd, is het van het grootste belang dat we proactief zijn en onze organisaties voorbereiden op de uitdagingen van deze moderne tijd. De Network and Information Systems Directive (NIS) geeft richtlijnen om deze uitdagingen aan te gaan en de digitale weerbaarheid van organisaties te versterken. Met de recente upgrade naar NIS2 worden er nieuwe normen gesteld, vooral voor organisaties binnen de publieke sector.

 

Europese richtlijn NIS2

Sinds 21 mei is de internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet van gestart gegaan. Iedereen krijgt nu de gelegenheid om verbetersuggesties aan te dragen voor het wetsvoorstel waarmee de Europese NIS2-richtlijn in Nederlandse wetgeving wordt omgezet. Hoewel er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden, zijn er momenteel al enkele verplichtingen waar organisaties aan moeten voldoen om de digitale veiligheid te waarborgen. Hier zijn de belangrijkste punten:

  • Registratieplicht: Organisaties onder de wet moeten zich registreren in het entiteitenregister, een initiatief van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dit zorgt niet alleen voor nationale transparantie maar draagt ook bij aan een Europees overzicht van entiteiten onder de NIS2.
  • Zorgplicht: De wet vereist dat organisaties een risicoanalyse uitvoeren en passende maatregelen nemen voor de beveiliging van hun netwerken en informatiesystemen. Bestuursleden moeten deze maatregelen goedkeuren en toezicht houden, waarvoor ze ook een opleiding moeten volgen.
  • Meldplicht: Organisaties moeten significante incidenten binnen 24 uur melden bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) en de toezichthouder. Deze meldingen helpen bij het verlenen van hulp en bijstand. Het NCSC richt een centraal meldpunt in voor deze meldingen, waar ook niet-significante incidenten of bijna-incidenten vrijwillig gemeld kunnen worden.
  • Toezicht: Organisaties staan onder toezicht om te controleren of ze aan de verplichtingen van de wet voldoen, met speciale aandacht voor de zorg- en meldplicht. Het toezicht kan zich richten op de organisatie als geheel, maar in uitzonderlijke gevallen ook individuele bestuurders betreffen.

Bij niet-naleving van de NIS2 krijgen organisaties te maken met forse boetes. Daarnaast wordt van het bestuur directe betrokkenheid verwacht. Zij moeten actief deelnemen aan cyberrisicobeheerplannen en de genomen maatregelen goedkeuren. Zo niet, dan kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schendingen.

Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze organisaties voldoen aan deze nieuwe eisen en hun digitale veiligheid versterken?

 

GAP-analyse

Een cruciale eerste stap is het uitvoeren van een grondige GAP-analyse. Deze analyse biedt inzicht in de huidige stand van zaken van jouw organisatie op het gebied van cybersecurity en identificeert lacunes die moeten worden aangepakt om te voldoen aan de vereisten van NIS2. Laten we eens dieper ingaan op wat onze GAP-analyse kan bieden en hoe we deze stap voor stap uitvoeren.

Stap 1: Begrijp de NIS2-vereisten

Onze GAP-analyse begint met een grondige verkenning van de NIS2-richtlijn. We duiken diep in de details om alle vereisten te begrijpen die specifiek van toepassing zijn op jouw organisatie. Dit geeft een helder beeld van wat er wordt verwacht, waardoor de huidige situatie effectief geëvalueerd kan worden.

Stap 2: Evalueer de huidige situatie

Met behulp van de analyse evalueren we de huidige cybersecuritypraktijken, -beleid en -procedures van je organisatie. We kijken naar alles, van risicobeheer tot incidentresponsplannen, van beveiligingsmaatregelen tot trainingsprogramma’s. De technologische infrastructuur en de vaardigheden van je team worden eveneens zorgvuldig in overweging genomen.

Stap 3: Identificeer de lacunes

We vergelijken de bevindingen van de GAP-analyse met de vereisten van NIS2 en identificeren waar je organisatie tekortschiet. Dit kunnen verschillende gebieden zijn, zoals ontbrekende beleidslijnen, ontoereikende training of verouderde technologieën. Onze analyse geeft prioriteit aan elk van deze aspecten, waardoor je een compleet beeld krijgt van de lacunes die moeten worden aangepakt.

Stap 4: Prioriteer de lacunes

Op basis van de waarden die aan elk aspect zijn toegekend, rangschikken we de geïdentificeerde lacunes op basis van hun impact en urgentie. We richten ons eerst op de gebieden met het hoogste risico of de grootste kloof ten opzichte van de NIS2-vereisten. Dit stelt je in staat om je middelen effectief te gebruiken en prioriteit te geven aan de belangrijkste verbeteringen.

Stap 5: Ontwikkel een actieplan

Onze GAP-analyse biedt concrete voorstellen voor maatregelen om de scores te verbeteren. Op basis hiervan, en de eerdere ondernomen stappen, wordt een gedetailleerd actieplan opgesteld om de geïdentificeerde lacunes aan te pakken. Dit plan moet specifieke acties, verantwoordelijkheden, tijdlijnen en benodigde middelen bevatten. We zorgen ervoor dat alle betrokken partijen duidelijk op de hoogte zijn van hun rol en verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van het plan.

 

Conclusie

Een grondige GAP-analyse is een onmisbare eerste stap bij het voorbereiden van je organisatie op de eisen van NIS2. Door de huidige status van je organisatie te evalueren en lacunes te identificeren, kun je proactief actie ondernemen om je cybersecurity en digitale weerbaarheid te versterken.

Neem contact op met Maikel en Reinier om ervoor te zorgen dat je organisatie klaar is voor de uitdagingen van de moderne digitale wereld.

Blijf veilig en geïnformeerd.

Delen via

Actueel

Zomeroverpeinzingen: een onmogelijk opgave mogelijk maken, hoe krijgen we grip op AI?

04 juli 2024

Zomeroverpeinzingen: een onmogelijk opgave mogelijk maken, hoe krijgen we grip op AI?

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

30 mei 2024

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

16 mei 2024

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!

02 mei 2024

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!