Privacy Statement

Native Consulting neemt de bescherming van jouw privacy zeer serieus. Wij behandelen jouw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Je leest hoe wij dit doen in onze privacyverklaring. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons?  Neem gerust contact met ons op en vraag naar een van onze adviseurs over dit onderwerp: telefoon 085-4012987

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Native Consulting verwerkt jouw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden en uit te voeren en ten behoeve van de interne bedrijfsvoering. Hieronder vind je een overzicht van situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken.

A. Wanneer wij voor jou een opdracht uitvoeren
B. Wanneer je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief of evenementen
C. Wanneer je een document download op de website
D. Wanneer je als kandidaat solliciteert op een functie 

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we? 

Hoofdzakelijk verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van opdrachten. Deze gegevens worden in de basis beperkt tot naam, functie, interessegebieden en contactgegevens. Daarnaast kunnen loopbaangegevens, opleidingsgegevens, eventuele referenten en contractuele gegevens verwerkt worden in het kader van sollicitaties. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.  

Mogen we jouw persoonsgegevens verwerken? 

Als Native Consulting mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. De wettelijke grondslag vanuit de AVG hiervoor is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.  

Daarnaast worden jouw gegevens ook gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en aangevraagde publicaties en het organiseren van bijeenkomsten. De wettelijke grondslag vanuit de AVG is de toestemming die je verleent bij het aanmelden voor de nieuwsbrief en/of bijeenkomst van Native Consulting of bij het aanvragen van publicaties van Native Consulting. 

Hoe beveiligen we jouw gegevens? 

Native Consulting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@nativeconsulting.nl. 

Hoe lang bewaren jouw gegevens? 

Native Consulting bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Afhankelijk van het soort verwerking worden verschillende bewaartermijnen gehanteerd. 

Klantgegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieplicht te voldoen, worden tot 7 jaar bewaard na het afronden van een opdracht. 

Voor de nieuwsbrief geldt dat je niet automatisch wordt verwijderd uit de distributielijst. Je kunt je hiervoor afmelden via de link in onze nieuwsbrief of door het uitoefenen van jouw rechten van betrokken, zoals benoemd in onderstaand hoofdstuk.  

Persoonsgegevens van deelnemers van evenementen en personen die stukken downloaden van de website worden tot 3 jaar na een event bewaard om de interne bedrijfsvoering te ondersteunen.  

Wanneer een sollicitant de functie niet heeft gekregen verwijdert Native Consulting de persoonsgegevens uiterlijk 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Je kunt als sollicitant toestemming geven om jouw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Hierbij hanteren we een bewaartermijn tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. 

Delen wij jouw gegevens met derden? 

Native Consulting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld onze hosting provider), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Native Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wat zijn jouw rechten? 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Native Consulting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@nativeconsulting.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Mogelijk vragen we je daarbij om legitimatie om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering door jou is gedaan. 

Native Consulting wijst je er tevens op dat je recht hebt om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Native Consulting gebruikt alleen een analytische cookie, deze gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot een persoon. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van andere type cookies, zoals bijvoorbeeld tracking cookies en verwerken wij geen IP adressen. 
 

Contact