Analyse ICT kosten t.b.v. het opstellen van een business case

ict kosten

De kosten van ICT zijn een belangrijke factor in de bedrijfsvoering van elke organisatie. Een analyse van de kosten van informatisering en automatisering van een gemeente of samenwerking wordt uitgevoerd op basis van de werkelijke cijfers en begrotingen. Deze cijfers worden vergeleken met benchmark gegevens om de cijfers te valideren op betrouwbaarheid. Op deze manier ontstaat een waarheidsgetrouw beeld, op basis waarvan een discussie over de ICT-kosten gevoerd kan worden en/of een business case gemaakt kan worden voor vervolginvesteringen.

Bestaande ict-kosten

Veel bestuurders en directies willen weten wat de ICT kosten zijn en deze vergelijken met de landelijke benchmark. Het is namelijk van belang om aan te kunnen tonen dat de ICT-kosten niet uit de pas lopen in vergelijking met andere gemeenten. Zeker als het gesprek gevoerd moet worden met de gemeenteraad. Hierbij is het van belang dat de kosten herkenbaar en duidelijk gesplitst in kaart worden gebracht, zodat de kosten goed verantwoord kunnen worden.

Deze discussie is met name van belang wanneer er grote investeringen gepleegd moeten worden of als men juist verantwoording over de afgelopen periode moet afleggen. Via deze link vindt u een voorbeeld analyse van de ICT-kosten van een middelgrote gemeente. Op één A3-overzicht vindt u alle relevante getallen.

Om een gedegen financiële analyse te maken worden de volgende gegevens uitgevraagd:

  1. I&A-begrotingen en werkelijke kosten van de afgelopen en komende jaren
  2. Overzicht van (vervangings)investeringen voor de komende jaren
  3. Een lijst van ict-contracten
  4. Personele bezetting en -kosten voor zowel informatisering als automatisering

Investeringsbeslissingen en business cases: scenario's

Om besluiten te nemen over outsouring van ICT, de aanschaf van een nieuwe vakapplicatie, de vernieuwing van de ICT-infrastructuur of het aangaan van een ICT-samenwerking, is geld een belangrijke factor. Het is daarom prettig als ICT-investeringsscenario doorgerekend worden om zo een goede afweging te maken.

Native gebruikt rekenmodellen om verschillende scenario's financieel door te rekenen. Hierdoor ontstaat in een kort tijdsbestek een gedegen financiële analyse. Op deze manier wordt het ook financieel inzichtelijk wat er gebeurd als er een bepaalde (investerings)beslissing wordt genomen.

Bij de berekening van de kosten voor een bepaald scenario, is het van belang dat deze scenario's scherp bepaald worden. Vaak zorgt het proces van doorrekenen er dan ook voor dat alle onderwerpen goed op tafel komen en besproken worden.

ICT kosten gemeente