Privacyverklaring Native Consulting B.V.

privacyverklaring

Native Consulting B.V., gevestigd aan Voorstraat 88 te Beesd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle vragen/verzoeken ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Native Consulting kunt u per e-mail sturen naar: privacy@nativeconsulting.nl

Contactgegevens:

Native Consulting BV
Voorstraat 88
4153 AN BEESD
info@nativeconsulting.nl
T: 085 - 401 29 87
https://www.nativeconsulting.nl

Waarom een privacyverklaring?

Native Consulting B.V., hierna “Native Consulting”, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Native Consulting. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, deelname aan bijeenkomsten, uw reactie op een sollicitatie en gegevens die worden gebruikt in onze (advies)opdrachten. Native Consulting gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Native Consulting uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Indien en wanneer Native Consulting uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Native Consulting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken.

A. Wanneer wij voor u een opdracht uitvoeren
B. Wanneer u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of bijeenkomst
C. Wanneer u gebruik maakt van onze website
D. Wanneer u als kandidaat solliciteert op een functie

Per situatie vermelden we met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast behandelen we welk type persoonsgegevens alsook de bewaartermijn die we daarbij hanteren.

A. Uitvoering van een opdracht

Doel en grondslag
Wanneer Native Consulting een onderzoeks- of adviesopdracht uitvoert voor een opdrachtgever verwerken we persoonsgegevens. Enerzijds tijdens de werkzaamheden van onze adviseurs, anderzijds ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Met deze persoonsgegevens zijn we onder meer in staat om met u als klant contact te onderhouden alsook het factureringsproces vorm te geven. De wettelijke grondslag vanuit de AVG hiervoor is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Type persoonsgegevens
Tijdens de uitvoering van een opdracht verwerken wij de volgende type persoonsgegevens: voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

Bewaartermijn
Native Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieplicht te voldoen worden 7 jaar bewaard na het afronden van een opdracht.

B. Verwerking t.b.v. nieuwsbrief of bijeenkomst

Doel en grondslag
Voor het versturen van onze nieuwsbrief en/of uw registratie voor een bijeenkomst verwerken we persoonsgegevens. Naast kennisdeling gebruikt Native Consulting haar mailings ook voor commerciële uitingen. Bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.

Abonnees ontvangen tweewekelijks via e-mail een nieuwsbrief. Wanneer u een artikel opent, dan wordt u doorgeleid naar de website. Enkel tijdens deze browsersessie wordt een uniek nieuwsbriefnummer en een persoonsnummer weggeschreven in ons CRM-systeem. Dit wordt gebruikt om onze diensten verder te verbeteren. Hierbij worden geen cookies gebruikt.

De wettelijke grondslag vanuit de AVG (artikel 6, lid 1) is de toestemming die u verleent bij het aanmelden voor de nieuwsbrief en/of bijeenkomst van Native Consulting.

Type persoonsgegevens
Bij de verwerking rondom een nieuwsbrief of uw registratie voor een bijeenkomst verwerken we de volgende type persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, functie, organisatienaam en uw surfgedrag binnen onze website.

Bewaartermijn
Native Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de nieuwsbrief geldt dat u NIET automatisch wordt verwijderd uit de distributielijst. U kunt zich hiervoor afmelden via de link in onze nieuwsbrief. Persoonsgegevens van bijeenkomsten worden tot 12 maanden na een event bewaard.

C. Raadplegen website

Doel en grondslag
Native Consulting volgt uw surfgedrag binnen haar eigen website, zodat wij onze producten en diensten kunnen blijven afstemmen op uw behoefte. Hiervoor gebruiken we enkel analytische cookies (zie ook sectie hieronder). Deze gegevensverwerking is anoniem en conform de eisen die gesteld worden aan het gebruik van cookies zoals beschreven in de Telecomwet. Native heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten voor de registratie van bezoekersstatistieken. Vanwege de anonieme gegevensverwerking binnen Google Analytics is er geen extra toestemming vereist van u als betrokkene.

Type persoonsgegevens
Tijdens het monitoren van bezoekersgedrag verwerken we de volgende type persoonsgegevens: landcode, unieke trackingcode (geanonimiseerd IP) en bezoekersgedrag.

Bewaartermijn
Native Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bezoekersstatistieken worden tot 14 maanden bewaard.

D. Solliciteren op een functie

Doel en grondslag
Wanneer u als kandidaat solliciteert op een functie bij Native Consulting dan verwerken we uw persoonsgegevens. Deze gegevens deelt u met ons via uw sollicitatiebrief, CV, een assessment en/of tijdens een sollicitatiegesprek. Deze persoonsgegevens verwerken we enkel om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. De wettelijke grondslag voor verwerkingen in het kader van de sollicitatieprocedures is ons gerechtvaardigd belang om een sollicitatieproces uit te kunnen voeren.

Type persoonsgegevens
Tijdens de uitvoering van onze sollicitatieprocedure verwerken wij de volgende type persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, loopbaangegevens, opleidingsgegevens, eventuele referenten en contractuele gegevens.

Bewaartermijn
Native Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Heeft u als sollicitant de functie niet gekregen? Dan verwijdert Native Consulting uw persoonsgegevens uiterlijk 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure.

U kunt als sollicitant toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Hierbij hanteren we een bewaartermijn tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van u als betrokkene. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Native Consulting neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Native Consulting) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Native Consulting verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld onze hosting provider), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Native Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Native Consulting gebruikt alleen een analytische cookie die geen inbreuk maakt op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Native Consulting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@nativeconsulting.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mogelijk vragen we u daarbij om legitimatie om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering door u is gedaan.

Native Consulting wijst u er tevens op dat u recht hebt om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Native Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@nativeconsulting.nl.

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Ramona Pakvis
adviseur
0615567357